Avís legal i política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CLICK NETWORKS S.L.:

IDENTIFICACIÓ del TITULAR i de l'USUARI

Click.cat i Click-n.net son dominis titularitat de CLICK NETWORKS S.L., amb CIF B-17813056 i inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 2162, foli 206, full GI-35927 amb domicili fiscal al carrer dels Ciutadans 16, 2on 2a 17004 de Girona (CatalunyaEsp) telèfon de contacte +34 972204068 i adreça electrònica hola@click.cat.

Usuari és aquell que fa qualsevol utilització dels llocs web propietat de CLICK NETWORKS S.L. i dels productes, serveis, continguts i/o eines que CLICK NETWORKS S.L. ofereix o presta per mitjà d'aquests, ja sigui com a visitant, com a usuari registrat o com a client.

1. OBJECTE

Sobre el Document
El present document conté el text íntegre de les Condicions Generals d'ús dels serveis prestats a CLICK.cat/CLICK-N.net (http://www.click.cat - http://www.click-n.net), completades amb l'Avís Legal i Política de Privadesa. Aquestes Condicions d'Ús, sense perjudici dels acords o condicions particulars que s'estableixin si s'escau, constitueixen un contracte entre vostè i CLICK.cat/CLICK-N.net és un lloc web propietat de la societat CLICK NETWORKS S.L. amb CIF B17813056, inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 2162, Foli 206, Full GI-35927, i amb domicili al carrer Joan Miró 28 de Bescanó, Girona.

Les condicions generals s'apliquen a l'ús que vostè faci dels Serveis proporcionats per CLICK NETWORKS. El registre, si aquest s’escau, com a usuari/a i la utilització dels serveis de CLICK.cat/CLICK-N.net suposen l'acceptació completa i sense reserves d'aquestes Condicions d'ús.

Sobre els canvis en aquestes Condicions
Podem modificar aquestes Condicions Generals d'Ús en qualsevol moment, mitjançant la publicació d'una versió revisada en el lloc web de CLICK NETWORKS. La versió actualitzada serà aplicable des del moment de la seva publicació.

 

2. PROTECCIÓ DE DADES/SEGURETAT

El tractament de les dades realitzat pels usuaris web es regeix pel que disposa l'Avís Legal i Política de Privacitat del mateix.

D'acord amb el que preveu l'art. 28 del Reglament General de Protecció de Dades, no es considerarà comunicació ni cessió de dades l'accés per part de CLICK NETWORKS a les dades de caràcter personal responsabilitat del CLIENT, ja que aquest accés i el corresponent tractament és necessari per a realitzar la prestació objecte del contracte de serveis.

Per aquest motiu i a l'efecte de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, CLICK NETWORKS es considerarà 'encarregat del tractament' de les dades del CLIENT, sense que pugui fer ús de les dades per a una finalitat diferent de la que és objecte el contracte de serveis.

CLICK NETWORKS ha de mantenir el deure de secret respecte a les dades subministrades en la prestació del servei, fins i tot després de la finalització de l'encàrrec. També assumeix expressament l'obligació de comptar amb el compromís de confidencialitat, de manera expressa i per escrit, per part del personal que realitzi els tractaments, havent, aquesta obligació, estar documentada i a disposició del CLIENT.

El CLIENT autoritza expressament a CLICK NETWORKS perquè subcontracti en el seu nom amb tercers els serveis derivats d'aquesta prestació, els quals estaran subjectes a complir les mateixes mesures de seguretat que s'expressen en aquests termes.

CLICK NETWORKS assumeix expressament l'obligació d'implantar les mesures de seguretat necessàries que estableix l'article 32 del RGPD, d'acord amb les finalitats del tractament, aplicant les tècniques organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc. Entre altres mesures, cal tenir la capacitat de garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat permanents dels sistemes i serveis de tractament. Haurà de tenir la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic. Ha de disposar d'un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament. Especialment haurà de definir i donar a conèixer les funcions i obligacions del personal, portar un registre d'incidències, limitar l'accés a les persones autoritzades i gestionar i controlar, si es produeix, la sortida de suports, realitzar còpies de seguretat. A més d'establir, per als suports en paper, criteris de custòdia i d'arxiu de suports i documents, i disposar de dispositius d'emmagatzematge que impedeixin l'accés a persones no autoritzades.

CLICK NETWORKS posarà a disposició del CLIENT tota la informació necessària per demostrar el seu compliment pel que fa a la normativa de protecció de dades, incloent inspeccions o auditories per part d'aquest, o d'un altre auditor autoritzat per aquest. CLICK NETWORKS té l'obligació, de forma immediata, de comunicar al CLIENT la informació que hagi rebut d'algun afectat l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

CLICK NETWORKS, un cop complerta la prestació contractual, ha de retornar a l'entitat contractant les dades comunicades, així com qualsevol suport o document en què consti qualsevol de les dades de caràcter personal, encara que podrà conservar-los, degudament bloquejades, mentre no es puguin derivar responsabilitats de la execució de la prestació. L'encàrrec romandrà vigent mentre es mantingui la relació mercantil de prestació de serveis.

CLICK NETWORKS es reserva el dret a supervisar i guardar registres de l'ús que fa el CLIENT del servei i el seu contingut, del seu historial de recerques, de la IP des de la qual s'accedeix, així com investigar possibles violacions d'aquests termes i condicions. CLICK NETWORKS pot cancel·lar l'accés al servei en cas que es detectin patrons d'ús contraris al que preveu en aquests termes i condicions.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat de les aplicacions o programes informàtics que fan possible CLICK NETWORKS, incloent el disseny del lloc web, les seves bases de dades (incloent la de plantilles o models de documents), estructura de navegació, textos, imatges, animacions, logotips o noms, són titularitat d'CLICK NETWORKS o, quan s'indica, corresponen a tercers que autoritzen el seu ús i integració en la plataforma, i estan protegits per les lleis i tractats sobre propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida tota reproducció, transformació, distribució d'aquests continguts, així com qualsevol acte de descompilació o enginyeria inversa, fora de la visualització, reproducció, o edició de documents, dins de la plataforma CLICK NETWORKS. En cap cas es permetrà qualsevol extracció, reutilització i/o explotació d'aquests continguts que suposin actes contraris a una explotació normal dels mateixos, especialment la seva utilització amb finalitats comercials o promocionals, al marge del servei CLICK.cat/CLICK-N.net o que perjudiquin els drets morals o d'explotació dels usuaris de CLICK NETWORKS.

4. RESPONSABILITAT I GARANTIES

Sobre el funcionament general de CLICK NETWORKS
CLICK NETWORKS garanteix el correcte funcionament del sistema quant a l'absència d'errors o defectes de programació, compilació, disseny greus i reiterats, així com la custòdia de la informació allotjada en els seus servidors, i respondrà dins dels límits legals permesos per la legislació espanyola, excloent-se en qualsevol cas els danys i perjudicis que resultin d'un accident, ús o aplicació indeguda, no permesa, o imprevista, així com per qualssevol uns altres, directes o indirectes, consegüents, incidentals o especials, incloent, de forma enunciativa però no limitativa, qualsevol dany emergent o lucre cessant, interrupció del treball, avaria, fallada o perdudes, o per qualsevol reclamació per part de tercers com a conseqüència de l'anterior.

CLICK NETWORKS no es farà responsable del funcionament anormal, fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:

  • La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a l'accés o utilització dels productes o serveis contractats.
  • La seva connexió o accés a Internet.
  • Un mal funcionament del seu navegador o altres aplicacions instal.lades en el seu sistema, o per l'ús de versions de les mateixes que no estiguin actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

Sobre l'ús dels continguts
CLICK NETWORKS es limita a posar a disposició de plataformes web/multimèdia amb els elements, aplicacions i funcionalitats que es detallen en aquestes condicions.

En cap cas CLICK NETWORKS respondrà de la qualitat, fiabilitat o adequació de les dades proporcionades pels usuaris de les plataformes o tercers, o per la infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, revelació de secrets d'empresa o dades personals, vulneració de la intimitat, o qualssevol infraccions civils, penals o administratives que es poguessin haver comès per mitjà d'aquests continguts, tret que se li hagi comunicat directament una resolució judicial ferma en aquest sentit i no hagi procedit al seu bloqueig o retirada.

Tampoc respondrà CLICK NETWORKS de l'ús dels documents o contractes del servei de CLICK NETWORKS, ni de la bona fi de l'operació o negoci jurídic al que hagin pogut arribar les parteixes intervinents.

5. MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL SERVEI

CLICK NETWORKS es reserva la facultat d'efectuar, a qualsevol moment, modificacions i actualitzacions en la prestació del servei, els seus continguts, configuració, disponibilitat i presentació de la informació, així com de les presents Condicions d'Ús, sense perjudici dels drets adquirits, així com a suspendre temporalment l'accés per realitzar tasques de manteniment o millores, sense que correspongui reclamació alguna per aquest concepte pels danys o perjudicis directes o indirectes que es derivin del mateix.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions s'aplicaran i seran interpretades en tots els seus termes conforme a la legislació espanyola i, a falta d'aquesta, per la de la Unió Europea. Mitjançant l'acceptació de les mateixes, l'usuari, amb renúncia a qualsevol fòrum que li pogués correspondre, excepte en els casos en què no sigui possible per ministeri de la Llei, se sotmet a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la solució dels conflictes que puguin sorgir en relació amb les Condicions o el serveis de la de CLICK NETWORKS.

 

Aquest document es ha estat publicat el 25 de maig de 2018.